วันที่26 มิถุนายน 2565 นายวาร ไชยกา รองนายก อบต. นาเดื่อและนายจวน รัตนะ เลขาฯนายก อบต.นาดื่อ ได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th